Allmänna villkor, Juniorer
Allmänna villkor

Juniorer

Juniorer

1. Anmälan och bekräftelse
Genom din anmälan accepterar du de Allmänna villkor som gäller för ESL Education SA (ESL – Språkutbildning Utomlands). När vi mottagit din anmälan bekräftar vi din plats på språkkursen inom 7 dagar. Vi informerar dig snabbt och erbjuder en alternativ kurs i den händelse den kurs du valt skulle vara fullbokad. Vi rekommenderar att du bokar dina flyg/tågbiljetter först efter du fått din bokningsbekräftelse från vår antagningsavdelning. Vid anmälan som sker 14 dagar innan eller ännu närmare avresa, tillkommer en sista minuten-avgift på 300 kr. Sluträkningen utfärdas cirka 6 veckor innan avresa.
2. Betalning
Anmälningsavgiften på 600 kronor är inte inkluderat i själva kursavgiften. En deposition på 1 500 kronor, samt kostnaden för försäkring, om bokad, (se punkt 6), betalas med bankkort vid anmälan. Eventuella flygbiljetter som beställts genom ESL betalas när de bekräftats. Du får en faktura på resterande belopp och betalningen av denna skall vara oss tillhanda senast 4 veckor innan kursstart, via bankkort eller banktransferering. Betalning i sin helhet måste ske innan avresa. I händelse av en icke betald deposition och/eller sluträkning kan din resa annulleras  av ESL – Språkutbildning Utomlands (enligt avbokningsvillkor under punkt 4). Din avreseinformation för språkkursen skickas till dig efter betald sluträkning (cirka 10 dagar innan avresa).

Flygbiljetter som beställs genom ESL – Språkutbildning Utomlands, måste betalas när bekräftelsen erhålls.

Unga deltagare kan boka en tillsyns-service för flygningar, genom flygbolaget (UM). Om så är fallet, måste de partnerskolor som välkomnar deltagaren informeras om detta vid tidpunkten för anmälan. Ytterligare avgifter kan tas ut av skolorna för denna tjänst (se prislista vid din destination under ”Tillägg/extra”).

Betalning i sin helhet måste ske innan avresa. I händelse av att en   deposition och/eller sluträkning inte regleras inom tio (10) dagar, från angiven betalningsdag, kan din resa annulleras av ESL – Språkutbildning Utomlands (enligt avbokningsvillkor under punkt 4). Din avreseinformation för språkkursen skickas till dig i samband med att betalningen för sluträkningen erhållits (cirka 10 dagar innan avresa).
3. Ombokning
Före din avresa
Vid varje ändring av datum, kurs, boende eller tilläggstjänster som transfer, faktureras du en avgift på minimum 300 kr. och maximum 1 000 kr. i ombokningskostnader. Önskar du ändra typen av kurs bokad, reducera längden på din vistelse eller senarelägga den, kommer en avgift på 1 000 kr. att debiteras. En ändring av skola är att betrakta som en avbokning och faller under villkoren vid punkt 4.

Efter din avresa
Reducering av kurslängden efter avresa betraktas som en avbokning och ger dig inte rätt till en återbetalning. Detta innebär att du själv får kontakta skolan direkt om du önskar avsluta dina studier vid ett tidigare datum än bestämt, byta boende eller vill ändra något annat.
 
4. Avbokning
Avseende språkresan
a)  Avbeställning skall ske skriftligen per post. Sker avbeställningen tidigare än 30 dagar före kursstart debiteras du en avgift på 1 500 kronor.
b) Vid avbeställning senare än 30 dagar före kursstart, debiteras du en minimiavgift på 1 500 kr. eller följande avgifter:

- 29 till 15 dagar innan kursstart 20 %
- 14 till 08 dagar innan kursstart 40 %
- 07 till 01 dagar innan kursstart 80 %

- Ingen ersättning beviljas av ESL från och med vistelsens första dag eller om deltagaren beslutar att resa hem före kursens slut.

Avseende flyg.
Vid en förändring av bokningen efter att biljetten bekräftats kommer researrangörens eller flygbolagens ombokningskostnader att faktureras dig i sin helhet.
5. Resegaranti
ESL – Språkutbildning Utomlands är medlem av Schweiziska Reseindustrins Garantifond. Denna garantifond kommer att återbetala dig vid insolvens eller konkurs, paketkostnaden för din språkresa. Vid konkurs efter din avresa kommer garantifonden att täcka dina kostnader för returresa om tjänsteleverantören inte fullföljer sitt åtagande.
6. Försäkring
Alla studenter som deltar i språkutbildning arrangerad av ESL – Språkutbildning Utomlands bör ha en försäkring under sin tid utomlands. Om du är intresserad av att kontraktera en försäkring via vår beprövade leverantör som tillhandahåller alla typer av försäkringar, vänligen meddela oss detta i samband med din anmälan. Tillgängliga försäkringar inkluderar Avbeställningsskydd: Vid förhinder att kunna påbörja en språkkurs (vid händelse av sjukdom, olycka, nära anhörigs dödsfall, arbetslöshet, stulet pass, etc.), debiteras du inga avgifter och Assistansförsäkring: (tidig hemresa, sjukhustransport, repatriering, etc.); och olycksfall samt sjukvårdsförsäkring. Det är även nödvändigt att meddela din avresa utomlands till ditt försäkringsbolag.
7. Villkor för inresa i annat land
Alla villkor som gäller din resa till ett annat land, exempelvis visumansökan, giltig försäkring och tullbestämmelser, är ditt ansvar. Du ansvarar själv för att följa reglerna som gäller för din resa. Om du blir nekad tillträde till ett land av skäl oberoende av ESL – Språkutbildning Utomlands, debiteras du avgifterna, speciellt avbokningsavgifterna. Undantaget från detta är om inkorrekt information, som lett till att du nekats inträde, getts av ESL – Språkutbildning Utomlands.
8. Arrangörens reserverade rättigheter
ESL – Språkutbildning Utomlands och våra partnerskolor reserverar sig rätten att avvisa en anmälan eller att avstänga en deltagare från skolan om hans/hennes beteende inte är i enlighet med värdlandets lagar eller skolans regler och/eller om uppförandet stör undervisningen och förhindrar genomförande av kursen. Juniorprogram inkluderar en rad organiserade aktiviteter (undervisning, aktiviteter, utflykter och måltider) där deltagandet är obligatoriskt. Frånvaro noteras av partnerskolorna och rapporteras till föräldrar/målsmän. Upprepad och otillåten frånvaro betraktas som regelbrott och kan leda till deltagarens uteslutning/hemskickande från kursen.
Alla extra avgifter i samband med ett sådant fall betalas av kursdeltagaren eller dennes målsman. Dessa kostnader inkluderar hemresa och kostnad för eventuell skadegörelse. Våra partnerskolor ber i allmänhet deltagarens föräldrar/målsmän att skriva under ett eller flera dokument med skolans lokala regler tydligt specificerade. ESL – Språkutbildning Utomlands skickar ut dessa regler och formulär till dig i god tid och har vi inte mottagit dessa papper, underskrivna, senast 10 dagar innan kursstart, reserverar vi oss rätten att automatiskt avboka språkkursen enligt avbokningsreglerna i punkt 4.

Ändringar av programmet av partnerskolan
Studenten erkänner och samtycker till att partnerskolan kan ändra strukturen och innehållet i ett annonserat program för att följa lokala regler kring hälsa och säkerhet och för att skydda studenternas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Dessa förändringar kan inkludera, men är inte begränsade till:
 
- Förändringar i hur ett visst program levereras, till exempel övergång från klassrumsbaserad undervisning till onlineundervisning;
- Minska klass storlekar; eller
- Avbokning eller ersättning av specifika aktiviteter ESL- Språkutbildning Utomlands är inte ansvarigt för ändringar som görs av en partnerskola.
 
9. Arrangörens ansvar
ESL – Språkutbildning Utomlands ansvarar, i egenskap av språkkursförmedlare, för äktheten i den aktuella kursutbudsinformationen, för riktigheten av dess innehåll, för valet av seriösa och pålitliga skolor/ underleverantörer samt för administration och betalning till skolorna. ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för uppkomna skador eller förluster som drabbar deltagaren eller deltagarens egendom under vistelsens gång, oavsett anledning. ESL – Språkutbildning Utomlands kan under inga omständigheter hållas ansvarig för uppkomna olyckor på resmålet eller under resans gång. Endast tjänstegivarens ansvar kan åberopas i sådana fall (skola, flygbolag). ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar vid skadeståndsärenden gentemot flygbolagen. ESL – Språkutbildning Utomlands organiserar inte flygresor och agerar endast som mellanhand. Vi hänvisar här till flygbolagens allmänna villkor.
ESL - Språkutbildning Utomlands ska inte hållas skyldig för avtalsbrott eller vara ansvarig för försenad utförande av, eller underlåtenhet att fullgöra, sina skyldigheter enligt detta avtal om sådan försening eller underlåtenhet beror på händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför rimlig kontroll, inklusive men inte begränsad till: eld; naturkatastrof; regeringshandlingar; fel på partnerskolor, leverantörer eller underleverantörer; arbetstvister eller civil oro; kriminell, terrorist eller hotad terroristverksamhet av något slag; pandemier och andra nödsituationer för folkhälsan; varje oaktsam eller uppsåtlig handling
eller underlåtenhet att agera av någon tredje part; eller vilken annan orsak som ligger utanför ESL - Språkutbildning Utomlands kontroll (var och en av orsakerna en “Force Majeure händelse”).
Om något program avbryts av arrangören eller partnerskolan som ett resultat av en Force Majeure-händelse, erkänns det att:
 
- ESL - Språkutbildning Utomlands eller arrangören (i förekommande fall) har rätt att behålla ett beräknat belopp av alla avgifter som betalats där tjänster delvis har tillhandahållits. Eventuella avgifter som behålls kommer att stå i proportion till de tjänster som tillhandahålls
- ESL - Språkutbildning Utomlands har rätt att dra av från ett belopp samtliga oåtervinnbara avgifter som de lider av vid eventuell återbetalning, till exempel avbokningsavgifter eller liknande;
- Arrangören eller partnerskolan ska ha rätt att tillhandahålla det avbrutna programmet på alternativa sätt, inklusive online och virtuella program.
- Alla tjänster från tredje part som ESL - Språkutbildning Utomlands upphandlat på deltagarens vägnar, inklusive men inte begränsat till flyg eller försäkring, förblir underkastade villkoren i respektive leverantörsvillkor och ESL - Språkutbildning Utomlands ska inte hållas ansvariga för sådana tjänster från tredje part eller någon handling eller underlåtenhet från sådan tredje part.
10. Boende och värdfamilj
Värdfamiljens kontaktuppgifter (namn, telefon, adress och i vissa fall e-post) kommuniceras cirka 7 dagar innan avresa. Ändring av familj i sista minuten kan förekomma på grund av orsaker utom vår kontroll. Önskemål angående avstånd till skola, om det ska finnas andra barn eller inte i familjen, husdjurs förekomst eller inte garanteras inte. Om ditt barn kräver en speciell diet, tar en speciell medicin eller lider av några allergier, behöver vi veta detta vid anmälningstillfället för att vår partner ska kunna garantera ett lämpligt boende.
11. Respekt av lokala seder
Vi rekommenderar att du anpassar dig till det besökande landets levnadssätt och seder.
Du samtycker till att respektera skillnader, med tanke på ras, kultur, religion, kön, övertygelser eller till och med funktionsnedsättningar. Det är inte bara viktigt i en alltmer globaliserad värld, utan förbereder oss för att vara i solidaritet, att värdera och lära av andra, att vara toleranta och respektfulla och att undvika att fatta beslut baserade på fördomar och stereotyper. Konsumenten samtycker till att respektera lagarna i destinationslandet.
 
I och med inskrivning den första dagen går du med på att delta i samtliga lektioner och respektera förbuden mot konsumption av tobak, alkohol och droger.
 
Bryter du mot landets lagar under din studietid, förbehåller sig skolan rätten att avstänga dig från programmet. I sådant fall står du själv för kostnader vid tidig hemresa.
12. Inställd kurs
Arrangören kan tvingas ställa in en kurs på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom strejker, order från myndigheter, oroligheter eller annan force majeure. Programkostnaden kommer då att återbetalas, men arrangören kan dock göra avdrag för delvis levererade kurser.
13. Prisförändringar
ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rätten att justera det överenskomna priset i avtalet till följd av högre kostnader för bränsle och andra energikällor, ökade skatter eller andra avgifter för avtalade resetjänster så som turistskatter, hamn- eller flygplattsskatter, avgifter som tas ut av en tredje part. Tilläggsdebitering vid större prisförändringar kan enbart ske upp till 20 dagar innan avresa. Inga extraavgifter kan debiteras därefter. Överstiger tillägget 8% av det fakturerade beloppet har kunden rätt att annullera sin bokning utan tillkommande kostnader. ESL – Språkutbildning Utomlands informerar vid prishöjning skriftligen och med ett tydligt underlag det nya priset. Skulle priset minska enligt ovan angivna anledningar, kommer ESL – Språkutbildning Utomlands att återbetala deltagaren mellanskillnaden. ESL – Språkutbildning Utomlands kan dra av en administrationsavgift från denna summa. Önskar deltagaren ett underlag för denna administrationsavgift kommer ESL – Språkutbildning Utomlands att tillhandahålla sådant.
14. Ankomst och avresedatum
Juniorprogrammen börjar och slutar på fasta datum. Vid önskemål om ankomst eller avresa på andra datum utgår en kostnad för extranätterna samt för flygplatstransfer. Vänligen notera att en ändringsavgift även kan komma att faktureras.
15. Helgdagar
Om undervisning blir inställd vid helgdagar eller nationella högtider, och skolan ej kompenserar för detta, återbetalas ej den uteblivna undervisningstiden av ESL – Språkutbildning Utomlands.
16. Aktivitetsprogram och tillvalsaktiviteter
Aktiviteterna som presenteras i vår broschyr eller på hemsidan ges som exempel och kan variera beroende på omständigheterna. Vänligen notera att enveckasprogram inte alltid inkluderar helgaktiviteter. Ett skriftligt tillstånd från förälder/målsman kan begäras för särskilda aktiviteter, bland annat dykning, surfing, segling, ridning, skärmflygning och kanot. Om det påskrivna tillstånd som krävs inte har sänts till ESL – Språkutbildning Utomlands - 10 dagar innan avresa - avbokas det aktuella aktivitetsprogrammet och ingen återbetalning utgår.
17. Kommersiellt material
ESL – Språkutbildning Utomlands förbehåller sig rätten att i kommersiellt syfte förvara och/eller använda bilder och fotografier som tagits inom våra partnerskolors områden eller under språkutbildningens schemalagda aktiviteter, i samförstånd med deltagarens föräldrar/målsmän. I gengäld åtar sig ESL – Språkutbildning Utomlands att agera diskret och konfidentiellt, för att skydda klientens rättigheter och agera i enlighet med gällande lagstiftning.
18. Skydd av personlig information
ESL – Språkutbildning Utomlands förbinder sig att behandla din personliga information i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av privatlivet. Din personliga information kan delas med ESL – Språkutbildning Utomlands partnerskolor med enda syfte att genomföra kontraktet. Uppgifterna kan också användas för att kontakta dig och informera dig om program och tjänster som tillhandahålls av ESL – Språkutbildning Utomlands. Du har rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, på begäran och kostnadsfritt, och du har rätt att invända mot och korrigera din personliga information. Minderåriga skall företrädas av sina föräldrar/målsmän eller juridiska ombud. För att utöva din rätt, ska du kontakta ESL - Språkutbildning Utomlands,

Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne, Schweiz T: +41 (0) 21 962 88 80 F: +41 (0) 21 962 88 81 E: info@esleducation.com
19. Rättslig hemvist
Eventuell tvist som gäller tolkningen eller tillämpning av avtalet bör försöka lösas genom förhandlingar. Tvister som inte kan lösas i godo prövas av domstol i Lausanne, Schweiz.

Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
Schweiz

T: +41 (0) 21 96288 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: info@esleducation.com