esl terms and conditions hero

Allmänna villkor

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PAKETRESORFRÅN “ESL”

1. Tillämpningsområde, avtalspartner

1.1 För alla paketreseavtal mellan arrangören ESL Education SA (“ESL”) och resenären [1], gäller uteslutande dessa avtalsvillkor, vilka representerar innehållet och grunden för paketreseavtalet. 

Dessa villkor gäller inte för gymnasieprogram. 

1.2  Utöver dessa avtalsvillkor gäller bestämmelserna i den federala lagen om paketresor (SR 944.3) av den 18 juni 1993 (PauRG).

 

2. Registrering och ingående av avtal

2.1 Intresserade resenärer kan begära ett individuellt erbjudande om paketresor från ESL. Ett erbjudande om paketresor är inte bindande och utgör ännu inte ett erbjudande om att ingå ett avtal, utan informerar endast resenären om en individuell bokningsmöjlighet, möjliga tjänster och förväntade kostnader. Det finns ingen rätt till överföring av ett reseerbjudande. Om ESL beslutar sig för att överföra ett reseerbjudande kommer detta att ske samtidigt som dessa avtalsvillkor och ett formulär som informerar resenären om hans/hennes rättigheter i händelse av att ett avtal ingås.

Resenärens registrering kan göras muntligt, skriftligt, online, via e-post, fax eller per post. Det rekommenderas att du använder det registreringsformulär som medföljer reseerbjudandet av ESL och mejlar det till ESL (“registreringsformulär”). Registreringen av resenären utgör ett bindande erbjudande om att delta i en paketresa. Vid registrering av minderåriga krävs underskrift av ett juridiskt ombud för den minderåriga eller bifogad skriftlig samtyckesförklaring för att registreringen ska vara bindande. Resenärens registrering sker på grundval av reseerbjudandet som finns i registreringsformuläret och med godkännande av dessa avtalsvillkor.

2.2 ESL accepterar registrering genom att skicka en bekräftelse på registrering (“bokningsbekräftelse”) till resenären eller dennes juridiska ombud på ett hållbart datamedium (t.ex. via e-post), varvid paketreseavtalet är bindande. En registreringsbekräftelse i pappersform utfärdas först när avtalet ingås och avtalsparterna är fysiskt närvarande. Registreringsbekräftelsen från ESL innehåller betalningsplanen och betalningsvillkoren och är även fakturan. Om ingen bokningsbekräftelse har mottagits inom 14 dagar efter registrering anses deltagandet i paketresan ha avböjts och resenären är inte längre bunden av sin registrering.

Resenären eller dennes lagliga företrädare måste omedelbart kontrollera att de personuppgifter som finns i registreringsbekräftelsen (se avsnitt 2.3) och uppgifterna om resan är korrekta och omedelbart rapportera eventuella fel (t.ex. felstavat namn) till ESL. Underlåtenhet att göra detta kan räknas som medverkande vårdslöshet.

2.3 Resenären har rätt att återkalla avtalet, eftersom avtalsförhandlingar i regel inleds av en förfrågan från resenären; Art. 40a och följande OR). Avtalet kan dock hävas i undantagsfall om ingåendet av avtalet ingicks vid avtalsparternas samtidiga närvaro under mässor, informationsdagar eller inom ramen för programmet “ESL kommer till dig”. Det finns dock inte heller någon ångerrätt om de muntliga förhandlingarna som ligger till grund för avtalets ingående har förts på föregående beställning (d.v.s. på initiativ) av resenären. Om det inte finns någon ångerrätt är gjorda avtalsförklaringar bindande.

Resenären har rätt till de lagstadgade rättigheterna till ångerrätt och uppsägning (Art. 10 PauRG) samt avtalsenlig ångerrätt i enlighet med dessa avtalsvillkor i enlighet med § 10. 

 

3. Bokning med CSN-studiemedel

Tänker du söka CSN-studiemedel kommer ESL – Språkutbildning utomlands tillhandahålla hjälp med ansökan. Emellertid kan inte ESL språkutbildningar hållas ansvarigt för ett negativ resultat vid ansökan. För att säkerställa bästa möjliga hjälp bör bokningen ske minst 12 veckor innan kursstart. Anmälningsavgiften för kurser som betalas med CSN studiemedel är mellan 3000 SEK. När du studerar med CSN så måste du upprätthålla en viss närvaro och studieresultat för att bibehålla dina studiemedel. ESL – Språkutbildning utomlands kan inte på något sätt hållas ansvarigt för utebliven finansiering, varken före avresa eller under studieperioden. ESL – Språkutbildning utomlands kan heller aldrig garantera vilka belopp du får ut från CSN. Vid tillfälligt eller varaktigt studieavbrott är det ESL – Språkutbildning utomlands och din egen skyldighet att anmäla detta till CSN. Får du ditt belopp från CSN utbetalat i delbelopp så kan ESL – Språkutbildning utomlands erbjuda dig en motsvarande avbetalningsplan beroende på kurslängd. För att bli beviljad avbetalningsplan måste utbetalningsplanen från CSN vara oss tillhanda per epost senast 9 veckor innan kursstart. Vid uppdelningar kan skolan lägga till en avgift eller ta ett högre veckopris.

 

4. ESL:s avtalsförpliktelser, tjänsternas omfattning

4.1 Som researrangör kommer ESL att se till att de avtalade resetjänsterna tillhandahålls. ESL har rätt att tillhandahålla de avtalsenliga tjänsterna genom lokala tjänsteleverantörer, såsom språkskolor. Om ESL tillhandahåller avtalade tjänster genom tjänsteleverantörer kommer ESL noggrant att välja språkskola, eventuellt genom sina lokala partner.

Den specifika omfattningen av tjänsterna bestäms av de individuella avtal som ingås i registreringsbekräftelsen inom ramen för registrering på grundval av paketrese erbjudandet. 

4.2 En viss framgång för paketresan eller en viss typ eller kvalitet på boendet eller språkskolan är endast förpliktande om detta uttryckligen har garanterats. 

4.3 Innan avtalet ingås informerar ESL resenären om allmänna pass- och visumkrav samt hälsoformaliteter i reselandet (t.ex. obligatoriska vaccinationer och/eller certifikat för negativa bevis på vissa patogener) inklusive de ungefärliga tidsfristerna för att erhålla eventuella nödvändiga visum och eventuella ändringar i detta avseende (art. 4 PauRG).

 

5. Resenärens samarbets- och uppförande skyldigheter, meddelande och begäran om avhjälpning vid defekter, fastställande av en tidsfrist före uppsägning

5.1 Resenären förbinder sig att i god tid och punktligt infinna sig på platsen för paketresan. ESL erbjuder inga transporttjänster, i synnerhet inga flygningar. För självständigt organiserade resor rekommenderas att du endast bokar flyg som kan ombokas gratis eller till låg kostnad och att du avsätter en avsevärd tid för anslutningsflyg. 

Resenären bekräftar att språkskolorna uppställer uppföranderegler och antagningsvillkor (t.ex. beträffande tillhandahållande av ett visst försäkringsskydd), som hänvisas till vid tidpunkten för respektive bokning och som måste bekräftas med underskrift av resenären och dennes lagliga företrädare.

5.2 Resenären är ensam ansvarig för att kontrollera om det egna hälsotillståndet tillåter deltagande i paketresan.

Skulle fel uppstå är resenären skyldig att omedelbart underrätta ESL om dessa och begära avhjälpande åtgärder inom rimlig tid. Kontaktuppgifterna till ESL (kontaktperson före och under resan) finns också under dessa avtalsvillkor. Som svar på begäran om avhjälpande åtgärder kommer ESL att försöka åtgärda det berättigade felet genom att tillhandahålla en ersättningstjänst av lika eller högre värde. ESL kan vägra att åtgärda situationen om det är omöjligt eller skulle innebära oproportionerliga kostnader, med hänsyn till omfattningen av defekten och värdet av den berörda tjänsten. I detta fall kommer ESL att erbjuda en lämplig ersättningstjänst om defekten påverkar en betydande del av tjänsterna. Om ESL inte kan avhjälpa situationen på grund av att resenären på ett klandervärt sätt har underlåtit att vidta åtgärder eller har fördröjt dem, har resenären ingen rätt till sänkning av resans pris, skadeståndsersättning eller kostnadsersättning enligt artikel 12 ff. PauRG.

5.3 Om ESL inte avhjälper situationen inom skälig tid, kan resenären säga upp paketreseavtalet först efter det att perioden har löpt ut i enlighet med lagbestämmelserna, och endast om paketresan är väsentligt påverkad av felet. Det rekommenderas att säga upp avtalet skriftligen eller via e-post. Det är inte nödvändigt att sätta en deadline om ESL vägrar att åtgärda situationen eller om omedelbar åtgärd krävs. Om resenären säger upp resan har ESL rätt till det överenskomna resepriset i förhållande till de tjänster som redan tillhandahållits och de som fortfarande ska tillhandahållas vid slutet av paketresan.

Resenären ansvarar för att sin egens resehandlingar (t.ex. pass, visum, hälsointyg) är aktuella och giltiga, att tull- och valutaregler följs samt att det finns ett försäkringsskydd som föreskrivs av reselandet. Resenären ansvarar för det vaccinations- och smittskydd som krävs enligt lag eller av myndigheterna i reselandet och bör i god tid informera sig om vettigt smitt- och vaccinationsskydd som går utöver § 4.3. 

 

6. Betalningsmetod

6.1 När mottagandet av bekräftelsen av registreringen och fakturan (Paragraf 2.4), Resenären ska betala en deposition på SEK 3.000 priset för resan, vilket ska betalas inom 7 dygn innan fakturan datumet. Vilket kommer att krediteras av det totala priset. Det återstående beloppet förfaller 30 dagar före början av den första datumet enligt avtalet.

Om avtalet ingås 30 dagar eller mindre före den avtalsenliga starten av resan, förfaller det totala beloppet omedelbart efter mottagandet av registreringsbekräftelsen och fakturan.

6.2 Avbeställningsersättning eller ombokningsavgifter och andra avgifter förfaller till betalning omgående och i vart fall senast vid resans överenskomna starttid.

Om resenären inte betalar efter förfallodagen, påminnelse och tidsfrist, har ESL rätt att frånträda avtalet och debitera resenären skäliga avbokningskostnader, vars belopp baseras på de schablonmässiga avbeställningsavgifterna enligt § 10.2. Detta gäller inte om ESL själv inte är villig och inte kan tillhandahålla den avtalsmässigt överenskomna tjänsten eller om resenären har en lagstadgad eller avtalsenlig retentionsrätt. 

6.3 I de fall ersättning ska utgå enligt § 10.2 efter att resenären dragit sig ur, kommer denna ersättning att avräknas mot depositionen. Skillnader förfaller direkt efter fakturering. 

 

7. Ändringar av resepriset och andra avtalsvillkor efter avtalets ingående

7.1 ESL förbehåller sig rätten att ensidigt höja resepriset efter avtalets ingående om höjningen är resultatet av en betydande höjning av de växelkurser som gäller för den aktuella paketresan som inträffade omedelbart efter att avtalet ingicks och var oförutsägbar för ESL, förutsatt att höjningen inte överstiger 10 procent av resepriset. I detta fall ökar resepriset i den mån förändringen i växelkursen påverkar resepriset per person utifrån de valutakurser som användes när avtalet ingicks. ESL kommer att informera resenären på ett tydligt och begripligt sätt om prishöjningen och skälen till den på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post) och kommer även att informera resenären om beräkningen av prishöjningen. En prishöjning är endast effektiv om den uppfyller ovanstående krav och resenären informeras senast 21 dagar före resans början. Om en prishöjning begärs senare är den ineffektiv.

Om den reserverade prishöjningen överstiger 10 procent av resepriset kan ESL inte genomföra den ensidigt. ESL kan dock erbjuda resenären en motsvarande prishöjning och kräva att resenären antingen accepterar erbjudandet att höja priset eller frånträder avtalet inom en av ESL fastställd tid, som måste vara rimlig. Efter utgången av den av ESL fastställda perioden anses erbjudandet att höja priset ha accepterats. 

7.2 ESL förbehåller sig rätten att ensidigt ändra andra avtalsvillkor än resepriset om ESL endast erbjuder paketresan på grund av en omständighet som har inträffat efter avtalets ingående med en väsentlig förändring av en av resetjänsternas väsentliga egenskaper (art. 8 f. eller 11 PauRG) eller endast med avvikelse från resenärens särskilda krav, som har blivit en del av avtalet. ESL kommer att informera resenären tydligt och begripligt om kontraktsändringen och ett eventuellt lägre resepris på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post). En kontraktsändring är endast effektiv om den uppfyller ovannämnda krav och resenären informeras före resans början. Om en avtalsändring begärs efter resans början är den verkningslös.

ESL kan endast ensidigt göra ändringar i avtalet om de är obetydliga och inte åstadkoms i ond tro. I synnerhet är anpassningar av kurser och fritidsprogram till lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter irrelevanta.

7.3 ESL kan inte ensidigt göra betydande ändringar i kontraktet. ESL kan dock erbjuda resenären en motsvarande ändring av avtalet och kräva att resenären antingen accepterar erbjudandet att ändra avtalet eller frånträder avtalet inom en av ESL fastställd tid, som måste vara rimlig. Erbjudandet om andra avtalsändringar kan inte lämnas efter resans början. Om erbjudandet om andra ändringar av kontraktet görs efter start är det verkningslöst. Efter utgången av den av ESL fastställda perioden anses erbjudandet att ändra avtalet ha accepterats.

I ett erbjudande om prishöjning (§ 7.3) eller om annan (väsentlig) avtalsändring (§ 7.5) kan ESL även erbjuda resenären möjlighet att delta i ytterligare en paketresa (“ersättningsresa”). ESL kommer att informera resenären tydligt och förståeligt om ersättningsresan på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post).

7.4 Om resenären inte accepterar den erbjudna ändringen och frånträder avtalet i enlighet med § 7.3 eller 7.5, kommer ESL att återbetala redan gjorda betalningar inom 14 dagar (Art. 10 Para. 3 lit. c PauRG). Resenärens anspråk på skadestånd och ersättning av meningslösa utgifter (Art. 10 Para. 4 PauRG) förblir opåverkade. Om resenären accepterar erbjudandet att ändra avtalet (avsnitt 7.3 eller 7.5) eller att delta i en ersättningsresa (avsnitt 7.6) och resan inte är minst av samma kvalitet som den resa som ursprungligen skulle ha gjorts, eller om den är av samma kvalitet, men för ESL förknippad med lägre kostnader, återbetalar ESL det extra belopp som betalats. 

 

8. Ändringsförfrågningar från resenären efter ingående av avtalet (“ombokningar”)

ESL kommer att bemöta med rymliga  skäl med att  försöka uppfylla resenärens ändringsförfrågningar efter att avtalet har skapats, (t.ex. vad gäller resedatum, boende, värdfamilj, måltider inkluderade, stödprogram ("ombokningar"), men det finns ingen rätt till ändringar om önskade ändringar ESL tar ut en ombokningsavgift på 500,00 SEK per ombokningsprocess för gjorda ombokningar, (1000,00 SEK för eventuella minskningar av språkkurslängden), såvida inte resenären bevisar att ESL har haft lägre eller inga kostnader som en resultatet av ombokningen.

 

9. Icke-användning av enskilda tjänster 

Om resenären inte använder sig av enskilda tjänster av skäl som uteslutande ligger inom resenärens sfär (t.ex. sjukdom eller funktionsnedsättning, tidig återresa) och som ESL inte ansvarar för, finns det ingen rätt till proportionell återbetalning av betalningar, förutsatt att ESL var beredd att tillhandahålla tjänsterna på ett korrekt sätt. 

 

10. Avbokning av resenären före resans början, ersättning för avbokning

10.1 Resenären kan frånträda avtalet när som helst innan resan påbörjas. 

Om resenären frånträder avtalet före resans början eller om denne inte påbörjar resan, förlorar ESL rätten till det avtalade resepriset, men kan kräva lämplig ersättning för vidtagna försiktighetsåtgärder och utgifter, i den mån ESL inte är ansvarigt för resenärens frånträdande och/eller oundvikliga, extraordinära omständigheter inträffar i reselandet eller i dess omedelbara närhet som väsentligt påverkar genomförandet av paketresan. Oundvikliga, extraordinära omständigheter föreligger om de ligger utanför kontroll av den part som åberopar dem, och deras konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder hade vidtagits. Det rekommenderas att säga upp avtalet skriftligen eller via e-post.

10.2 ESL har fastställt lämpliga schablonbelopp för ersättning, som baseras på perioden mellan meddelandet om avbeställning och paketresans början, de förväntade besparingarna i utgifter från ESL, de förväntade ersättningarna från tjänsteleverantörer och det förväntade förvärvet genom annan användning av tjänsterna i procent mätt i förhållande till totalpriset enligt följande:

upp till 30 dagar före avresa                                                        SEK 3.000

från 29 till 22 dagar före avresa                                                    30 %

från 21 till 15 dagar före avresa                                                    40 %

från 14 till 7 dagar före avresa                                                      50 %

från 6:e dagen till 1:a dagen före avresa och

vid avbokning på dagen för resans början samt utebliven       90 %

10.3 Resenären har rätt att i ett specifikt enskilt fall bevisa att ESL ådragit sig lägre eller inga kompensationskostnader. ESL förbehåller sig även rätten att kräva högre, individuellt beräknad ersättning istället för ovanstående schablonmässiga ersättning, i den mån ESL kan bevisa att väsentligt högre utgifter än gällande schablonbelopp har uppkommit, särskilt om tjänsteleverantörerna utomlands inte gör några eller endast några få återbetalningar efter en avbokning. I detta fall är ESL skyldig att specifikt kvantifiera och dokumentera den ersättning som begärs, med hänsyn tagen till de utgifter som sparas och med avdrag för vad ESL förvärvar genom annan användning av tjänsten.

ESL ska återbetala eventuella betalningar på resepriset som överstiger den ersättning som ska betalas enligt § 10.2 eller 10.4. I den mån ESL är skyldigt att göra en återbetalning till följd av ett uttag, ska ESL göra återbetalningen omedelbart, dock i alla fall inom 14 dagar efter uttaget.

10.4 Resenären har rätt att senast inom rimlig tid före resans början ange en tredje part som ersättningsresenär på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post) till vilken avtalet kommer att överföras. ESL kan invända mot tredje partens inträde om denne inte uppfyller kontraktskraven. Vid överlåtelse ansvarar tredje part och resenären solidariskt för resepriset och de skäliga merkostnader som uppstår till följd av överlåtelsen av kontraktet.

 

11. Försäkringar

ESL pekar på möjligheten att teckna reseavbeställningsförsäkring eller försäkring för att täcka kostnaderna för stöd inklusive returtransport vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall (art. 4 PauRG), som kan täcka avbeställningsersättningen enligt § 10.2 inom ramarna för försäkringsvillkoren. ESL rekommenderar att teckna avbeställnings- och reseavbrottsförsäkring och kan ordna detta som en extern tjänst. ESL rekommenderar också att du säkerställer att du har ett adekvat sjuk- och olycksfallsförsäkringsskydd.

 

12. Återkallande av ESL och uteslutning från de avtalsenliga tjänsterna 

12.1 ESL kan frånträda avtalet före resans början om ESL är förhindrat att fullgöra avtalet på grund av oundvikliga, extraordinära omständigheter (§ 10.2). 

ESL måste deklarera återkallelsen omedelbart efter att ha fått reda på orsaken till återkallelsen. Vid avbokning har resenären rätt till återbetalning av redan gjorda betalningar på resepriset, men inte till ytterligare ersättning. 

12.2 Redan gjorda betalningar återbetalas omedelbart vid ett uttag enligt § 12.1, dock senast inom 14 dagar, om inte resenären önskar delta i en annan likvärdig resa för vilken ESL kan erbjuda kapacitet. I detta fall kommer de gjorda betalningarna att avräknas mot ersättningsresan.

Om resenären bryter mot sina avtalsförpliktelser eller stör paketresan i sådan omfattning att ESL inte tillåter fortsättningen av avtalsförhållandet fram till den avtalade uppsägningen, med hänsyn tagen till alla omständigheter i det enskilda fallet och med hänsyn till båda parters intressen, särskilt ESL:s skyldigheter att skydda och ta hand om andra språkstudenter, har ESL rätt att utesluta resenären från ytterligare avtalstjänster efter en misslyckad varning. I detta fall behåller ESL rätten till resepriset, med hänsyn tagen till värdet av sparade utgifter, ersättningar eller tjänster från annan användning av tjänsten. Resenären står för merkostnaderna för tidig returtransport. 

 

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Avtalskrav på skadestånd från resenären och dennes representanter är begränsade till två gånger resepriset, förutsatt att ingen fysisk skada ska ersättas och detta inte orsakats av ESL på ett klandervärt sätt. Undantagen enligt artikel 15 PauRG gäller också.

Det finns inget ansvar för utfärdande i tid av pass eller visum som har ansökts om, även om ESL har fått i uppdrag att skaffa dem, såvida inte ESL har brutit mot sina egna avtalsförpliktelser. ESL ansvarar endast för skada till följd av underlåtenhet att uppfylla kraven enligt § 5.4 om ESL på ett klandervärt sätt har åsidosatt sina egna informationsskyldigheter.

13.2 ESL ansvarar inte för skada i samband med förmedlade tredjepartstjänster (t.ex. försäkringar, utflykter, evenemang) om dessa tredje parter uppenbarligen inte tillhandahåller några avtalsmässigt överenskomna tjänster från ESL och dessa tjänster valdes separat. ESL är dock ansvarigt om det bryter mot sina egna skyldigheter att tillhandahålla information, förtydligande eller organisering.

 

14. Skydd av personuppgifter 

Personuppgifter som resenären gör tillgängliga för ESL kommer att behandlas och användas elektroniskt i den mån det är nödvändigt för genomförandet av avtalet. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den schweiziska dataskyddslagen. Ytterligare information om hantering av personuppgifter finns i ESL dataskyddsdeklaration på: https://www.esl.se/se/juridisk-information

 

15. Gällande lag

15.1 Detta avtalsförhållande, inklusive den form i vilken det uppstod och alla rättigheter och skyldigheter som följer av det, är föremål för schweizisk lag i den mån resenären har sin vanliga vistelseort i Schweiz. I detta fall förblir obligatoriska skyddsbestämmelser i den stat där resenären har sin vanliga vistelseort tillämpliga, förutsatt att resenären inte agerar i samband med att utöva sin yrkesverksamhet som anställd eller egenföretagare (“konsument”). Om resenären inte har sin vanliga vistelseort i en medlemsstat i EU eller Schweiz, ska lagen vid ESL:s säte tillämpas.

15.2 Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle vara helt eller delvis ogiltiga eller omöjliga att verkställa, ska detta inte påverka giltigheten av resten av detta avtal. 

 

16. Växelkurs - Sista minuten avgift - ESL bankavgifter

Om bokningsformuläret inkommer två (2) veckor eller mindre före resdatumet betraktas det som en sista minuten-bokning och en extra kostnad på 300 SEK tillkommer. Kursens totala värde omvandlas till SEK den dag då bokningsbekräftelsen skickas till kunden. Vi tillämpar en växelkurs baserad på interbankräntan för månaden med en ökning för att täcka valutakursrisker. Möjligheten att betala i en annan valuta måste definitivt begäras när bokningsformuläret skickas in till oss. Om en ändring av valutan begärs efter mottagandet av bokningsbekräftelsen, kommer en avgift på 500 SEK att debiteras för ändringen av avtalet. Alla fakturor kommer att debiteras 100 SEK för bankavgifterna för överföringar som görs av ESL till sina partnerskolor. 

 

© Dessa avtalsvillkor är skyddade av upphovsrätt. Aktuellt den: 03/24 (D525)

Researrangören:

ESL Education SA

Escaliers du Grand-Pont 7

1003 Lausanne – Schweiz

CHE - 403.693.737 TVA

E-post: [email protected]
Internetseite: https://www.esl.se/se

 

[1] För bättre läsbarhet undviks samtidig användning av språkformerna manligt, kvinnligt och diverse (m/f/d). Alla personbeteckningar gäller lika för alla kön.

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero