Allmänna villkor, Vuxna
Allmänna villkor

Vuxna

Vuxna

(gäller följande produktprogram: Vuxna, Gap Experience, Företag, Språklärare och ESL Club 50)
1. Anmälan och bekräftelse
Genom din anmälan accepterar du de kontraktsregler och de resevillkor som gäller för ESL Education SA (ESL – Språkutbildning Utomlands). När vi fått din anmälan bekräftar vi din plats på språkkursen inom 7 dagar. Vi informerar dig snabbt och erbjuder en alternativ kurs i den händelse den kurs du valt skulle vara fullbokad. Vi rekommenderar att du bokar dina flyg/tågbiljetter först efter du fått din bokningsbekräftelse från vår antagningsavdelning. Vid en anmälan som sker 14 dagar innan eller ännu närmare avresa, tillkommer en sista minuten-avgift på 300 SEK. Sluträkningen utfärdas (cirka 6 veckor innan avresa). Önskar du betala i annan valuta än SEK måste detta specificeras vid bokningstillfället. En bankavgift på 100 SEK kommer att läggas till din totalsumma för den internationella betalning ESL – Språkutbildning Utomlands gör till partnerskolan.
2. Betalning
En deposition på 1 500 kronor, samt kostnaden för försäkring, om bokad, (se punkt 6), betalas med bankkort vid anmälan. Eventuella flygbiljetter som beställts genom ESL betalas när de bekräftats. Du får en faktura på resterande belopp och betalningen av denna skall vara oss tillhanda senast 4 veckor innan kursstart, via bankkort eller banktransferering. Betalning i sin helhet måste ske innan avresa. I händelse av en icke betald deposition och/eller sluträkning kan din resa annulleras  av ESL – Språkutbildning Utomlands (enligt avbokningsvillkor under punkt 4). Din avreseinformation för språkkursen skickas till dig efter betald sluträkning (cirka 10 dagar innan avresa).
3. Ombokning
Före din avresa
Vid varje ändring av datum, kurs, boende eller tilläggstjänster som transfer, faktureras du en avgift på minimum 300 SEK och maximum 1000 SEK i ombokningskostnader. Önskar du ändra typen av bokad kurs, reducera längden på din vistelse eller senarelägga den, kommer en avgift på 1000 SEK att debiteras. En ändring av skola är att betrakta som en avbokning och faller under villkoren vid punkt 4.

Överlåtelse av språkresa till annan deltagare
Deltagaren kan överlåta sin plats till en annan resenär genom att ge ett skäligt skriftligt varsel på minimum 7 dagar innan resans start. ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rätten att neka en tredje part om den inte möter de villkor som gällde för överlåtarens avtal med ESL – Språkutbildning Utomlands eller om tredje part inte uppfyller visum/inresebestämmelser för resmålet. Överlåtaren av språkresan och den nya deltagaren är solidariskt ansvariga för resterande betalning och eventuella tilläggsavgifter och övriga kostnader med anledning av överlåtelsen. ESL – Språkutbildning Utomlands åtar sig att tillhandahålla resenären dokumentation för eventuella extraavgifter som tillkommer i samband med överlåtelsen.
 
Efter avresa
Reducering av kurslängden efter avresa betraktas som en avbokning och ger dig inte rätten till en återbetalning. Detta innebär att du själv får kontakta skolan direkt om du önskar avsluta dina studier vid ett tidigare datum än bestämt, byta boende eller vill ändra något annat. Om förändringen är att betrakta som ett klagomål hänvisas du till punkt 12.
4. Avbokning
Angående språkutbildning utomlands
a) Avbeställning skall ske skriftligen per post. Sker avbeställningen tidigare än 30 dagar före kursstart debiteras du en avgift på 1500 SEK.

b) Vid avbeställning senare än 30 dagar före kursstart, debiteras du en minimiavgift på 1500 SEK eller följande avgifter:

- 29 till 15 dagar innan kursstart 20 %
- 14 till 08 dagar innan kursstart 40 %
- 07 till 01 dagar innan kursstart 80 %

- Ingen ersättning beviljas av ESL från och med vistelsens första dag eller om deltagaren beslutar att resa hem före kursens slut.

Avbokning vid nekat visum
Om du tvingas avboka din kurs på grund av ett icke beviljat visum som ansökts om inom god tid, återbetalas alla betalningar och depositioner minus 1 500 kr i avbokningsavgift. Detta vid uppvisande av ett skriftligt intyg från ambassaden senast 2 veckor innan avresa att du blivit nekad visum. Har vi inte mottagit sådan dokumentation senast 2 veckor innan avresa, gäller avbokningsregler enligt punkt 4b.

Angående boende
De bostäder/ lägenheter/ studios/hotellrum våra partnerskolor erbjuder, omfattas av de villkor och förutsättningar för uppsägning gällande hos de olika lokala tjänsteleverantörerna och avbokningsavgifterna är i allmänhet högre än de som gäller vid placering i värdfamilj. Detaljerade villkor och förutsättningar för avbokning ges på begäran.
5. Resegaranti
ESL – Språkutbildning Utomlands är medlem av Schweiziska reseindustrins garantifond. Denna garantifond kommer att återbetala dig vid insolvens eller konkurs, paketkostnaden för din språkresa. Vid konkurs efter din avresa kommer garantifonden att täcka dina kostnader för returresa om tjänsteleverantören inte fullföljer sitt åtagande.
6. Försäkring
Alla studenter som deltar i språkutbildning arrangerad av ESL – Språkutbildning Utomlands bör ha en försäkring under sin tid utomlands. Om du är intresserad av att kontraktera en försäkring via vår beprövade leverantör som tillhandahåller alla typer av försäkringar, vänligen meddela oss detta i samband med din anmälan. Tillgängliga försäkringar inkluderar Avbeställningsskydd: Vid förhinder att kunna påbörja en språkkurs (vid händelse av sjukdom, olycka dödsfall av nära anhörig, arbetslöshet, stulet pass etc), debiteras du inga avgifter; Assistansförsäkring (tidig hemresa, sjukhustransport, repatriering, etc.); och olycksfall samt sjukvårdsförsäkring. Det är även nödvändigt att meddela din avresa utomlands till ditt försäkringsbolag.
7. Villkor för inresa i annat land
Alla villkor som gäller din resa till ett annat land, exempelvis visumansökan, giltig försäkring och tullbestämmelser, är ditt ansvar. Du ansvarar själv för att följa reglerna som gäller för din resa. Om du blir nekad tillträde till ett land av skäl oberoende av ESL – Språkutbildning Utomlands, debiteras du avgifterna, speciellt avbokningsavgifterna. Undantaget från detta är om inkorrekt information som lett till att du nekats inträde getts av ESL – Språkutbildning Utomlands.
8. Arrangörens reserverade rättigheter
ESL – Språkutbildning Utomlands och våra partnerskolor reserverar sig rätten att avvisa en anmälan eller att avstänga en deltagare från skolan om hans/hennes beteende inte är i enlighet med skolans regler eller om uppförandet stör undervisningen och förhindrar genomförande av kursen. Alla extra avgifter i samband med ett sådant fall betalas av kursdeltagaren eller dennes målsman. Dessa kostnader inkluderar hemresa och kostnad för eventuell skadegörelse.
9. Arrangörens ansvar
ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för omöjligheten att kunna leverera det ursprungligt överenskomna arrangemanget i de fall skolorna genomgår allvarliga problem, eller vid uppkomst av konflikter eller oroligheter som ligger utanför ESL – Språkutbildning Utomlands kontroll. ESL – Språkutbildning Utomlands ansvarar, i egenskap av språkkursförmedlare, för äktheten i den aktuella kursutbudsinformationen, för riktigheten av dess innehåll, för valet av seriösa och pålitliga skolor/underleverantörer samt för administration och betalning till skolorna. ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för uppkomna skador eller förluster som drabbar deltagaren eller deltagarens egendom under vistelsens gång, oavsett anledning. ESL – Språkutbildning Utomlands kan under inga omständigheter hållas ansvarig för uppkomna olyckor på resmålet eller under resans gång. Endast tjänstegivarens ansvar kan åberopas i sådana fall (skola, flygbolag). ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar vid skadeståndsärenden gentemot flygbolagen. ESL – Språkutbildning Utomlands organiserar inte flygresor och agerar endast som mellanhand. Vi hänvisar här till flygbolagens allmänna villkor. ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig mot eventuella tryckfel och ändringar i kursplaner, fritidsprogram osv. som skolorna lokalt kan besluta. ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rättigheten att utan föregående meddelande ändra kursutbudsinformationens innehåll samt valet av partnerskolor. ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för skada som drabbar deltagaren under kursen på grund av strejk, naturkatastrof eller annan force majeure.
10. Inställd kurs
Skolan kan tvingas ställa in en kurs på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom strejker, order från myndigheter, oroligheter eller annan force majeure. Det åligger skolan att i sådana fall omedelbart ersätta deltagaren för hela kurskostnaden, men skolan kan dock göra avdrag för delvis levererade kurser.
11. Prisförändringar
ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rätten att justera det överenskomna priset i avtalet till följd av högre kostnader för bränsle och andra energikällor, ökade skatter eller andra avgifter för avtalade resetjänster så som turistskatter, hamn- eller flygplattsskatter, avgifter som tas ut av en tredje part. Tilläggsdebitering vid större prisförändringar kan enbart ske upp till 20 dagar innan avresa. Inga extraavgifter kan debiteras efteråt. Överstiger tillägget 8 % av det fakturerade beloppet har kunden rätt att annullera sin bokning utan tillkommande kostnader. ESL – Språkutbildning Utomlands informerar vid prishöjning skriftligen och med ett tydligt underlag det nya priset. Skulle priset minska enligt ovan anledningar, kommer ESL – Språkutbildning Utomlands återbetala deltagaren mellanskillnaden. ESL – Språkutbildning Utomlands kan dra av en administrationsavgift från denna summa. Önskar deltagaren ett underlag för denna administrationsavgift kommer ESL – Språkutbildning Utomlands att tillhandahålla sådan.
12. Klagomål
Eventuella klagomål måste ges direkt till skolan ifråga och under vistelsen på plats. Skulle det vara så att din kontakt med skolan inte leder till någon förändring, kontaktar du ESL – Språkutbildning Utomlands. Om problemet inte kan lösas omedelbart kan du begära en skriftlig rapport från skolan och sända denna till oss tillsammans med ditt klagomål inom 2 år efter hemkomst om ditt arrangemang faller inom paketreselagen. Ett ärende som inte sänds tills oss inom utsatt tid, beaktas inte.
13. Kursmaterial
Allt kursmaterial är inte alltid inkluderat i kurspriset. Är så inte fallet tillkommer denna kostnad på plats och bestäms utifrån kurslängden, språknivån, typ av vald kurs (enskilda kurser, förberedelsekurser för examen), eller utifrån deltagarens specifika behov eller önskemål (speciellt stöd, privatlektioner).
14. Helgdagar
Om undervisning blir inställd vid helgdagar eller nationella högtider, och skolan ej kompenserar för detta, återbetalas ej den uteblivna undervisningstiden av ESL – Språkutbildning Utomlands.
15. Kursändring
Beroende på antalet deltagare, språknivå eller säsong, tvingas våra partnerskolor ibland att omvandla gruppkurser till kurser i minigrupp eller individuella samt ibland även minska ner på antalet lektioner. Dessa ändringar ger inte upphov till ersättning från ESL – Språkutbildning Utomlands.
16. Kommersiellt material
ESL – Språkutbildning Utomlands Förbehåller sig rätten att i kommersiellt syfte förvara och/eller använda bilder och fotografier som tagits inom våra partnerskolors områden eller under språkutbildningens schemalagda aktiviteter, i samförstånd med våra deltagare. I gengäld åtar sig ESL – Språkutbildning Utomlands att agera diskret och konfidentiellt, för att skydda klientens rättigheter och agera i enlighet med gällande lagstiftning.
17. Lägstaprisgaranti
Om du inom 30 dagar från betald faktura finner exakt samma kurs med samma inkluderade förmåner under samma period (identisk skola och identiskt boende), hos någon annan arrangör ger ESL – Språkutbildning Utomlands dig mellanskillnaden tillbaka. Detta förutsätter att den andra arrangörens pris är ett officiellt publicerat pris i en officiell katalog och inte ett specialerbjudande eller ett rabatterat pris. Den valuta, vilken det publicerade priset ska stå i är det berörda landets valuta. För flygbiljetter, försäkringar, hotell gäller inte denna garanti, endast kurspris räknas.
18. Rättslig hemvist
Eventuell tvist som gäller tolkningen eller tillämpning av avtalet bör försöka lösas genom förhandlingar. Tvister som inte kan lösas i godo prövas av domstol i Montreux, Schweiz.

ESL Education SA
Grand-Rue 50
PO Box 1204
CH-1820 Montreux
T: +41 (0) 21 96288 80
F: +41 (0) 21 962 88 81