Hållbar utveckling, ESL:s CSR självvärderingsverktyg
Hållbar utveckling

ESL:s CSR självvärderingsverktyg

ESL:s CSR självvärderingsverktyg

ESL:s CSR självvärderingsverktyg
Grundat på våra egna erfarenheter när det gäller företagets samhälleliga och miljömässiga ansvar och med strategisk support från konsultföretaget ECO2 Initiative, har vi utarbetat ett verktyg för självvärdering av CSR, speciellt för språkskolor. Verktyget, som är baserat på standarden ISO 26000 och är utvärderat av en referensgrupp av ansedda språkskolor, hjälper skolor att värdera hur långt de kommit när det gäller CSR-frågor. Verktyget hjälper sedan skolorna att utforma en egen handlingsplan utifrån deras lokala förutsättningar, baserad på tre nyckelområden:
 
  • ledning och verksamhet
  • utbildning
  • samhälle.
För att göra så många som möjligt medvetna om värdet av en hållbar utveckling och uppmuntra till framtida aktioner med detta förtecken, kan resultaten av processen att införa CSR-åtgärder ses på vår hemsida under beskrivningen för varje skola. Våra partnerskolor är en integrerad del av vår identitet och deras inställning till hållbar utveckling är viktig för oss. Vi vill ge dig en så fullständig bild som möjligt av varje skola så att du ska kunna besluta utifrån alla kriterier som är viktiga för dig.

Både som företag och individer tror vi passionerat på hållbar utveckling.

För mer information om vårt projekt, konsultera våra Frågor & Svar:
 
VAD ÄR CSR?
Den internationella standardiseringsorganisationen definierar CSR – Corporate Social Responsibility – (Företagets samhällsansvar) som ”en organisation som, tar ansvar för den påverkan dess beslut och handlingar har på samhället och miljön, genom transparent och etiskt uppträdande, som bidrar till hållbar utveckling, inkluderande hälsa och välfärd; tar hänsyn till olika intressenters förväntningar; följer gällande lagar och i enlighet med internationella uppförandenormer; genomsyrar organisationen och praktiseras i sina kontakter. Handlingarna inkluderar produkter, tjänster och processer. Kontakter avser en organisations aktiviteter inom ramen för dess påverkanssfär.” 

Europeiska Unionen framför en mer förenklad definition: ” Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver.”
VAD ÄR ESL:S CSR SJÄLVVÄRDERINGSVERKTYG?
ESL:s CSR självvärderingsverktyg är en checklista av allmänt accepterade aktiviteter för att skapa och/eller förstärka en CSR-process i en skola inom språkreseindustrin. Vi beslöt därför att samla CSR-aktiviteter som svarar mot en språkskolas verklighet, med beaktande av tre huvudämnen:

1. Hållbarbar ledning och verksamhet: hur planerar och arbetar skolan med beaktande av CSR-kriterier?
2. Utbildning: hur handhar skolan frågor om hållbar utveckling i ett utbildnings- perspektiv?
3. Samhälle: hur samverkar skolan med och bidrar i samhället på lokal och/eller högre nivå?
VARFÖR FINNS DETTA VERKTYG?
Som aktörer i språkreseindustrin vill vi inte bara ge vårt erkännande till de olika CSR-aktiviteter som några av våra partnerskolor redan introducerat, men vi vill också uppmuntra alla att göra mer, genom att erbjuda en allsidig, global vision hur och vad en språkskola kan fokusera på inom ramen för hållbar utveckling.

Som representant för ett stort antal språkskolor vet vi, att vår roll, i någon mån, kan bidra till att uppnå en hållbarare värld genom att standardisera ett bästa förhållningssätt inom vår industri. Eftersom det inte alltid är lätt att veta var man skall börja eller hur man skall förstärka en CSR-plan, har ESL:s CSR självvärderingsverktyg som mål att stimulera språkskolor att skapa sin egen strategi, genom att tillhandahålla riktlinjer och stöd.

Vår roll börjar med att tillhandahålla exakt och omfattande information om våra partnerskolor. Vi har som målsättning att informera studenterna om varje skolas karaktär ur olika synvinklar. Hållbar utveckling är en sådan, som bidrar till att öka medvetandet på bred bas, inkluderande våra egna medarbetare, våra partners och naturligtvis våra studenter.
VEM UTVECKLADE VERKTYGET?
Som många andra har ESL Education Group startat en process av intern reflektion och satt igång en handlingsplan för att minimera den negativ inverkan från sina aktiviteter och för att konkretisera hur att bidra mer till en positivare förändring i världen.
ECO2 Initiative stöder oss i denna strävan med sin tekniska och strategiska expertis.
VILKEN LEGITIMITET HAR VERKTYGET?
Alla verktygets självvärderingskriterier är baserade på ISO26000-normen, som ger riktlinjer för hållbar utveckling. En referensgrupp, bildad av 7 olika språkskolor, deltog i valideringen av ESL:s CSR självvärderingsverktyg. Våra partnerskolor som har erbjudit sig att bidra till verktygets slutliga utformning, reflekterar mångfalden av utbildningsanordnare inom språkreseindustrin (dvs. kulturer, städer, miljöer, grupper och enskilda skolor).

Målet för referensgruppen har varit att säkerställa att vi skapar ett verktyg som först och främst skall vara användbart för språkskolorna. Varje skolas acceptans och anammande av verktyget är basen för framgång med vårt initiativ.
HUR TILLFÖRLITLIGA ÄR SJÄLVVÄRDERINGENS RESULTAT?
Tekniskt sett kräver hela självvärderingsarbetet att användaren (skolan) följer de steg som garanterar en hållbar process för varje aktivitet som analyseras.
Dessutom skyddar självvärderingssrukturen mot alternativa tolkningar av vad som är och vad som inte är en hållbar process, eller av vad som är uppnått eller inte uppnått ur CSR-synpunkt.
VEM KONTROLLERAR RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN SOM GES OCH RESULTATEN AV SJÄLVVÄRDERINGEN?
CSR självvärderingsverktyg kan bara vara till nytta om frågorna besvaras sanningsenligt. Innan våra partnerskolor skapar ett ESL CSR-konto godkänner de att tillhandahålla information om sitt företag, som ett frivilligt åtagande om öppenhet.
Vårt initiativ är inte baserat på att kontrollera någon. Det är ägnat att vara användbart för alla typer av utbildningsleverantörer runt om i världen, som delar samma värderingar, åtaganden och mål för en bättre värld.
Emellertid är detaljerna från varje skolas självvärdering offentliga och skulle felaktig information noteras av ESL, eller någon student, kommer vi att ta upp frågan direkt med vår partnerskola för att klargöra ärendet, begära att självvärderingen korrigeras, eller avsluta vårt partnerskap med skolan.
HUR FUNGERAR SJÄLVVÄRDERINGENS METODIK?
Verktyget är byggt på en kvalitativ metodik i motsats till en kvantitativ. Detta betyder att fokus inte ligger på att mäta aktiviteternas resultat, utan att ge en global vision av processen för dessa aktiviteters införande och de förbättringar som kan uppnås.

Metodiken för självvärderingen är att besvara frågorna med JA eller NEJ. Ett positivt svar är i sin tur uppdelat i 4 uppnåendegrader, för att självvärdera framsteg och utförande.

Det finns 4 uppnåendegrader. Varje nivå motsvarar ett antal poäng i det totala resultatet av skolans självvärdering.

  • NIVÅ 1:
CSR-aktion har diskuterats, men är inte införd, ej kopplad till någon åtgärd i verksamheten.
Detta betyder i verkligheten nästan NEJ, men den kan vara en del av skolledningens diskussioner och framtida planer.

  • NIVÅ 2:
CSR-åtgärd är pågående, men den är inte insatt i en global CSR-strategi för skolan.
Även om en specifik CSR-åtgärd är pågående, ligger den inte under skolans lednings ansvar eller inom dess formella handlingsplan. Åtgärden kan vara en test eller ett initiativ av en medarbetare, men har inte officiellt blivit uppbackad av skolans CSR-strategi och policy. Den har emellertid potential att innefattas i dessa och åtgärdens införande därmed förstärkt på ett hållbart sätt. (se NIVÅ 3).

Gränsen mellan NIVÅ 2 och NIVÅ 3 är kärnpunkten i ESL:s CSR självvärdering. Skillnaden mellan NIVÅ 2 och NIVÅ 3 understryker vikten av att formalisera en CSR-plan till en officiell strategi som ett avgörande steg mot att involvera ett företag i en solid CSR-process. Om något av de 8 huvudkriterierna i CSR självvärderingen (frågorna ”A” till ”H”) är på NIVÅ 2, är det inte möjligt att svara på de följande, mer detaljerade frågorna om CSR-åtgärder, relaterade till detta individuella kriterium (a1, a2,….h1, h2), förrän den totala uppnåendegraden är på NIVÅ 3.

  • NIVÅ 3:
CSR-åtgärd håller på att införas under ansvar av en eller flera personer som arbetar i enlighet med den formella handlingsplanen för skolans CSR-strategi.
Fr.o.m. NIVÅ 3 gynnas varje CSR-åtgärd av att vara en integrerad del av skolledningens officiella strategi och planering. På så sätt är CSR-åtgärden känd av skolans medarbetare och intressenter, vilket ger medför bättre medvetenhet och ledarskap på ett hållbart sätt.

  • NIVÅ 4:
CSR-årgärd införd, feedback om resultat och övervakningsfas
Detta är den högsta nivån på självvärderingen. Därför måste frågor som självvärderats till NIVÅ 4 bekräftas genom att svara JA eller NEJ på kompletterande frågor (eller ladda upp ett giltigt dokument) i syfte att undvika olika tolkningar och att ha en gemensam förståelse för vad som är en införd åtgärd.
Informationen om bekräftelse av NIVÅ 4 är inte officiell, men kan ges av skolan eller ESL på begäran.
VAD BETYDER SJÄLVVÄRDERINGENS RESULTAT UTIFRÅN CSR- OCH HÅLLBAR UTVECKLINGSSYNPUNKT?
0–2: skolan agerar ännu inte konkret för hållbar utveckling
2,1–4,5: skolan är på ett tidigt stadium av att ta initiativ för hållbar utveckling
4,6–6,9: skolan har lanserat införandet av en hållbar CSR-process
7 – 9: skolan har engagerat sig i hållbar utveckling och har en CSR-policy på plats.
9,1–10: skolan är starkt engagerad i hållbar utveckling med en solid CSR-policy på plats
NÄR GÖR SKOLORNA SJÄLVVÄRDERING AV GENOMFÖRANDEPROCESSERNA AV SINA CSR HANDLINGSPLANER?
CSR är en fortgående process. Självvärderingsverktyget är därför ett praktiskt hjälpmedel som regelbundet måste uppdateras av varje skola som vill kommunicera sina framsteg och resultat inom ramen för CSR-strategi och –verksamhet.
ANVÄNDER ALLA SKOLOR ESL:S CSR SJÄLVVÄRDERINGSVERKTYG?
Inte nödvändigtvis, men vi hoppas de skall göra det och vi uppmuntrar dem aktivt att göra så. Vårt CSR självvärderingsverktyg bygger på varje skolas frivilliga engagemang att agera och ta beslut med CSR-principerna och –värderingarna i åtanke och att vara transparenta. Det berör bara de av våra partnerskolor som är villiga att berätta vad de gör och vad de inte gör. Vårt mål är att motivera så många som möjligt att beakta dessa åtgärder i sina utvecklingsplaner och, varför inte, i sina prioriteringar.
VILKA ÄR FÖRDERLARNA MED CSR SJÄLVVÄRDERINGSVERKTYG?
Det kommer såväl att hjälpa till att starta och/eller framhäva språkskolors engagemang i hållbar utveckling, som att hjälpa var och en att visualisera graden av intresse och införande av CSR-policies. Resultatet av självvärderingen ger språkskolan en bild av dess CSR-plans mognadsgrad och förbättringspotential. Verktyget ger också språkskolorna möjligheten att främja CSR:s värdegrund och att stödja oss i arbetet att bredda medvetandet om hållbar utveckling till ett större internationellt forum.