Språklärare, Erasmus Plus finansiering
Språklärare

Erasmus Plus finansiering

Erasmus Plus finansiering

Erasmus+, Bidrag till språklärare
Erasmus+ är EU:s program för främjande av färdigheter och anställningsbarhet genom utbildning, träning, ungdom och sport. Mellan 2014 och 2020 kommer programmet att ge möjligheter för över 4 miljoner européer att studera, träna, få arbetserfarenhet och volontärarbete utomlands. Från 2014 har programmet utvidgats med att omfatta kompetensutveckling för lärare, vilket tidigare finansierades under programmet ”Livslångt lärande” (Comenius, Leonardo, Grundvig och Socrates).
Erasmus+ Nyckelaktivitet 1 – Mobilitet
Erasmus+ vars programbudget till 63 % upptas av Nycketaktivitet 1, stödjer mobilitet av studenter och personal. Under kapitlet ”Mobilitet av skolpersonal” inkluderas lärare, som önskar genomgå utbildning och/eller få yrkeserfarenhet i ett annat land.
Varför finns denna finansiering?
 • EU har ett mål att varje medborgare skall ha möjlighet att kunna tala minst två främmande språk och därmed skapa en rörlig och internationell arbetskraft, samt uppmuntra kulturell förståelse mellan EU:s medlemmar. En brist på språkkompetens är ett av de största hindren för att delta i europeisk utbildning, träning och ungdomsprogram.

 • Bättre tränade lärare ger bättre input till studenter, lärlingar, praktikanter, elever, vuxenstuderande, ungdomar och volontärer. För lärarna själva erbjuder träningen ökad motivation och arbetstillfredsställelse i deras dagliga jobb.

 • Av den anledningen kommer EU att betala européer för att resa och studera så länge vissa kriterier uppfylls.
Vad kan finansieras?
Skolor kan ansöka om mobilitetsfinansiering för att stödja lärares, skolledares och annan skolutbildningspersonals professionella utveckling.
 
 • läraruppdrag utomlands
 • personalträning utomlands, inkluderande strukturerade kurser och träningsevenemang, s.k. jobbskuggning och auskultation på en partnerskola
Språkkurser utan någon kompetensutveckling för lärare är vanligtvis inte godkända för finansiering. Utbildningskurser för lärare är godkända då de utvecklar färdigheter hos lärare på ett sätt som inte kan uppnås utan internationellt resande.

Dessa aktiviteter kan omfatta från två dagar till två månader utöver restid.
Ansökningsprocess för finansiering av Erasmus+
Ansökan måste skickas via den skola där du är anställd till Universitets- och högskolerådet. Organisationer inom alla sektorer, vilka aktivt är involverade i att ge formell eller informell utbildning, träning och ungdomsarbete, kan ansöka om finansiering för sin personal och sina elever, men måste vara registrerade med det nationella utbildningsdepartementet.
 
 1. 1. Kontrollera att din skola är registrerad i ditt nationella utbildningsdepartements databas och att den har ett referensnummer.
  2. Om din skola ännu inte har detta, gör upp en Europeisk Utvecklingsplan (se nedan). Denna skall beskriva din skolas utvecklings- och kompetensutvecklingsmål för det närmaste året eller de närmaste två åren, med tonvikt på hur dessa passar in i de europeiska målen.
  3. Registrera din organisation på ECAS (European Commission Authentication Sevice)
  4. Registrera dig på Deltagareportalen. Här får du ett 9-siffrigt PIC: Participant Identification Code.
  5. Ladda ner, spara och fyll i Ansökningsformuläret, elektronisk form, Mobilitet för Skolpersonal.
  6. Sänd in din ansökan online inom ansökningstiden.

Den person som ansvarar för att organisera deltagande i Erasmus+ är vanligtvis rektorn på din skola eller den person som ansvarar för personalutbildning och –utveckling. Detta är en förändring från det tidigare Comeniussystemet, där var och en självständigt kunde ansöka oberoende av skolan.
Europeisk utvecklingsplan
En europeisk utvecklingsplan är en strategisk överblick över din skolas planer för europeiska aktiviteter. I sektion D i ansökningsformuläret för Erasmus+ ska du besvara fyra frågor rörande din skolas europeiska utvecklingsplan:
 
 • Vilka är organisationens behov avseende utvecklingskvalitet och internationalisering? Var god ange de huvudsakliga förbättringsområdena (exempelvis ledningskompetens, personalkompetens, nya undervisningsmetoder eller –verktyg, europeisk dimension, språkkompetens, läroplan, organisation av undervisning och lärande).
 • Var god skissera organisationens planer för europeisk mobilitet och samarbetsaktiviteter, samt förklara hur dessa aktiviteter kommer att bidra till att möta de identifierade behoven.
 • Var god förklara hur din organisation ska integrera de uppnådda färdigheterna och erfarenheterna i dess framtida strategiska utveckling, genom personalens deltagande i projektet.
 • Kommer din organisation att använda eTwinning tillsammans med ditt mobilitetsprojekt? Om ja, var god beskriv på vilket sätt.
Detta är din chans att visa hus EU-finansiering skulle hjälpa din skola och dess elever att bli en del av det europeiska projektet. Att ena Europa är ett nyckeltema som genomsyrar programmet Erasmus+, så förklara tydligt hur din plan ska leda till större kulturell förståelse. Det är mycket viktigt att din plan utformas mot de specifika målen i projektet Erasmus+ som du finner mer detaljerade på Universitets- och högskolerådets hemsida.
Sista ansökningsdag
Det är för sent att ansluta nya skolor och organisationer 2018 till Erasmus+. Om din skola redan är ansluten kan dock aktiviteter genomföras från juni till december.
Hur mycket pengar kan jag ansöka om?
Din skola måste ansöka om det totala belopp som behövs för att täcka all kompetensutveckling så som sen definieras i den Europeiska utvecklingsplanen. Pengarna kommer att täcka kursavgifter, resekostnader, samt levnads- och boendekostnader under utlandsvistelsen.