Gap Experience, Allmänna villkor
Gap Experience

Allmänna villkor

Språkkurser med total fördjupning: Allmänna villkor

1. Anmälan och bekräftelse

Genom din anmälan accepterar du de kontraktsregler och de resevillkor som gäller för ESL Nordic AB. Kontraktspart är ESL Education SA representerad av ESL Nordic AB. Anmälan kan vara handskriven/insänd via fax (anmälningsformulär), eller genom vår hemsida. När vi fått din anmälan bekräftar vi din plats på språkkursen inom 7 dagar. Vi informerar dig snabbt och erbjuder en alternativ kurs i den händelse den kurs du valt skulle vara fullbokad. Vid en anmälan som sker 14 dagar innan eller ännu närmare avresa, tillkommer en sista minuten-avgift på 350 SEK. Vi tillämpar en växlingskurs baserad på bankernas interna dagskurs, beräknad för att täcka eventuell växlingsrisk.

2. Betalning

När vi bekräftat din anmälan skickas en första faktura på 1000 - 3000 SEK (anmälningsavgiften) till dig. Denna anmälningsavgift sätts in på vårt bankgirokonto 680-7168 tillsammans med kostnaden för avbeställningsskyddet om du valt ett sådant. Delbetalningen ingår i det totala kurspriset och dras alltså av vid slutbetalningen. Vi skickar dig bekräftelse och faktura inklusive eventuella tilläggstjänster, samt i förekommande fall intyg från skolan som du behöver vid ansökan om studiemedel hos CSN. Resterande kostnad skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan kursstart. Undantag från denna regel görs endast om du kan visa upp intyg från CSN att du får pengarna utbetalade senare, dock alltid innan kursstart. Anmälningsavgift och avbeställningsskydd återbetalas inte vid avbeställning. Avreseinformation skickas till dig då full betalning mottagits, senast 10 dagar innan kursstart. Om påminnelse av betalning behövs, faktureras 60 kr i lagstadgad påminnelseavgift. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen om inte annat är avtalat mellan kunden och ESL Nordic AB. Belopp som ej inbetalats 10 dagar efter betalningspåminnelse från ESL Nordic AB överlämnas till inkasso.

3. Ombokning

Före din avresa
Vid ändring av datum, kurs, boende eller tilläggstjänster som transfer faktureras du en avgift på minimum 300 och maximum 1000 SEK i ombokningskostnader, beroende på skolans ändringskostnader. En ändring av skola är att betrakta som en avbokning och faller under villkoren vid punkt 4.

Efter din avresa
Efter din avresa öppnas din bokningsfil inte på nytt vid en förändring. Detta innebär att du själv får kontakta skolan direkt om du önskar avsluta dina studier vid ett tidigare datum än bestämt, byta boende eller vill ändra något annat i det första kontraktet. Om förändringen är att betrakta som ett klagomål hänvisas du till punkt 12.

4. Avbokning

Angående språkutbildning utomlands
a) Avbeställning skall ske skriftligen. Sker avbeställningen tidigare än 30 dagar före start återbetalas kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften samt erlagda betalningar för avbeställningsskydd och reseförsäkringar.

b) Vid avbeställning senare än 30 dagar före kursstart, tillkommer delbetalningen om 1000 SEK samt följande kostnader, vilka faktureras baserat på fakturans bruttobelopp:

29 till 15 dagar innan kursstart 20%
14 till 08 dagar innan kursstart 40%
07 till 01 dagar innan kursstart 80%

Ingen ersättning beviljas av ESL från och med vistelsens första dag eller om deltagaren beslutar att resa hem före kursens slut.

Angående boende
De bostäder/ lägenheter/ studios / hotellrum våra partnerskolor erbjuder, omfattas av de villkor och förutsättningar för uppsägning gällande hos de olika lokala tjänsteleverantörerna och avbokningsavgifterna är i allmänhet högre än de som gäller vid placering i värdfamilj. Detaljerade villkor och förutsättningar för uppsägning ges på begäran.

5. Resegaranti

ESL Nordic AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna kan användas om en resa ställs in eller avbryts. För att skydda dig som resenär vid sådana händelser finns det en resegarantilag.

6. Försäkring och avbeställningsskydd

Du kan välja att teckna ett avbeställningsskydd med ESL. Detta skyddar dig från att tvingas betala hela kursarrangemanget vid olycksfall eller sjukdom som hindrar dig från att genomföra din resa. Det är av största vikt att ha rätt försäkringsskydd på resan och därför rekommenderar vi att du i god tid innan avresa ser över ditt skydd. Ta kontakt med försäkringskassan för att få reda på vilket skydd du redan har och vilken typ av skydd du eventuellt bör komplettera med. På försäkringskassans hemsida beställer du även enkelt ditt sjukförsäkringskort som du alltid ska ta med dig vid resa inom Europa. 

Vi rekommenderar dock att du dessutom tecknar en reseförsäkring. ESL, erbjuder en mycket förmånlig Språkreseförsäkring för dig som skall studera. För tecknande av reseförsäkring kan du också söka extra studielån hos CSN. Du måste ha antagits till en av språkarrangörens utbildningar, vara i färd att inleda studier vid utländskt universitet, högskola, delta i studieresa eller stipendieutbyte. Försäkringen kan även tecknas av en medföljande maka/make/ registrerad partner/sambo som lever under äktenskapsliknande förhållanden tillsammans med den studerande eller av dennes barn under 18 år. Den studerande behöver inte vara studiemedelsberättigad för att ha rätt att teckna försäkringen. Vänligen observera att försäkringen kräver att du studerar på heltid under minst halva försäkringsperioden samt att du ska kunna visa upp dokumentation som styrker detta. Försäkringen gäller inte under sysselsättning som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet, dock gäller den dig som reser som privatperson i egenskap av resenär. Fullständiga villkor för denna försäkring finner du på vår hemsida.

7. Villkor för inresa i annat land

Alla villkor som gäller din resa till ett annat land, exempelvis visumansökan, giltig försäkring och tullbestämmelser, är ditt ansvar. Vi tillhandahåller dig med information från ambassader och hjälper dig igenom proceduren att ansöka om visum. Villkoren varierar dock beroende på din nationalitet och ditt medborgarland. Om du blir nekad tillträde till ett land av skäl oberoende av ESL Nordic AB ställs din resa in enligt villkoren under punkt 4.

8. Arrangörens reserverade rättigheter

ESL Nordic AB reserverar sig rätten att avvisa en anmälan eller att avstänga en deltagare från skolan om hans/hennes beteende inte är i enlighet med skolans regler eller om uppförandet stör undervisningen och förhindrar genomförande av kursen. Alla extra avgifter i samband med ett sådant fall betalas av kursdeltagaren eller dennes målsman. Dessa kostnader inkluderar hemresa och kostnad för eventuell skadegörelse.

9. Arrangörens ansvar

ESL Nordic AB fritar sig från ansvar för omöjligheten att kunna leverera det ursprungligt överenskomna arrangemanget i de fall skolorna genomgår allvarliga problem, eller vid uppkomst av konflikter eller oroligheter som ligger utanför ESL Nordic AB:s kontroll. ESL Nordic AB fritar sig även från ansvar för uppkomna skador eller förluster som drabbar deltagaren eller deltagarens egendom under vistelsens gång, oavsett anledning. ESL Nordic AB ansvarar, i egenskap av språkkursförmedlare, för äktheten i den aktuella kursutbudsinformationen, för riktigheten av dess innehåll, för valet av seriösa och pålitliga skolor/underleverantörer samt för administration och betalning till skolorna. ESL Nordic AB kan under inga omständigheter hållas ansvarig för uppkomna olyckor på resmålet eller under resans gång. Endast tjänstgivarens ansvar kan åberopas i sådana fall (skola, flygbolag). ESL Nordic AB fritar sig från ansvar vid skadeståndsärenden gentemot flygbolagen. ESL Nordic AB organiserar inte flygresor och agerar endast som mellanhand. Vi hänvisar här till flygbolagens allmänna villkor. ESL Nordic AB reserverar sig mot eventuella tryckfel och ändringar i kursplaner, fritidsprogram osv. som skolorna lokalt kan besluta. ESL Nordic AB reserverar sig rättigheten att utan föregående meddelande ändra kursutbudsinformationens innehåll samt valet av partnerskolor. ESL Nordic AB fritar sig från ansvar för skada som drabbar deltagaren under kursen på grund av strejk, naturkatastrof eller annan force majeure.

10. Inställd kurs

Skolan kan tvingas ställa in en kurs på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom strejker, order från myndigheter, oroligheter eller annan force majeure. Det åligger skolan att i sådana fall omedelbart ersätta deltagaren för hela kurskostnaden, men skolan kan dock göra avdrag för delvis levererade kurser.

11. Prisförändringar

Alla priser anges i värdlandets valuta och debiteras efter gällande valutakurs vid faktureringstillfället. ESL Nordic AB reserverar sig rätten att justera det fakturerade priset i svenska kronor genom tilläggsdebitering vid större valutaförändringar upp till 30 dagar innan avresa. Överstiger tillägget 10% av det fakturerade beloppet har kunden rätt att annullera sin bokning utan tillkommande kostnader, förutsatt att en skriftlig begäran kommit in till ESL Nordic AB inom 10 arbetsdagar från tilläggsfakturans utskriftsdatum.

12. Klagomål

Eventuella klagomål måste ges direkt till skolan ifråga och under vistelsen på plats. Skulle det vara så att din kontakt med skolan inte leder till någon förändring, kontaktar du ESL Nordic AB. Om problemet inte kan lösas omedelbart kan du begära en skriftlig rapport från skolan och sända denna till oss tillsammans med ditt klagomål inom 30 dagar efter hemkomst. Ett ärende som inte sänds tills oss inom utsatt tid, beaktas inte.

13. Kursmaterial

Allt kursmaterial är inte systematiskt inkluderat i kurspriset. I sådana fall tillkommer denna kostnad på plats och bestäms utifrån kurslängden, språknivån, typ av vald kurs (enskilda kurser, förberedelsekurser för examen), eller utifrån deltagarens specifika behov eller önskemål (speciellt stöd, privatlektioner). Materialkostnaden brukar ligga mellan 200 SEK och 1000 SEK.

14. Helgdagar

Om undervisning blir inställd vid helgdagar eller nationella högtider, och skolan ej kompenserar för detta, återbetalas ej den uteblivna undervisningstiden av ESL Nordic AB.

15. Kursändring

Beroende på antalet deltagare, språknivå eller säsong, tvingas våra partnerskolor ibland att omvandla gruppkurser till kurser i minigrupp eller individuella samt ibland även minska ner på antalet lektioner. Dessa ändringar ger inte upphov till ersättning från ESL Nordic AB.

16. Kommersiellt material

ESL Nordic AB behåller rätten att i kommersiellt syfte förvara och/eller använda bilder och fotografier som tagits inom våra partnerskolors områden eller under språkutbildningens schemalagda aktiviteter, i samförstånd med våra deltagare. I gengäld åtar sig ESL Nordic AB att agera diskret och konfidentiellt, för att skydda klientens rättigheter och agera i enlighet med gällande lagstiftning.

17. ESL bjuder på flyg

Beroende på skola, resmål och antal sammanhängande kursveckor som bokas, erhåller deltagarna flygbiljett gratis av ESL (inkl. skatter), giltigt för flygresor som avgår från de viktigaste, europeiska flygplatserna, upp till ett belopp av 2800 kronor inom Europa och 8400 kronor för interkontinentala destinationer. Anmälan till programmet skall göras minimum 6 veckor innan kursstart. Flyget reserveras endast av ESL. Detta erbjudande är inte retroaktiva vid en eventuell förlängning av kursen när den en gång startats. Vid förändring av kursens längd, skola, eller resmål, före eller efter avresan, är erbjudandet inte längre giltigt och kostnaden respektive flygbiljett debiteras deltagaren. Detta erbjudande kan avslutas eller modifieras av ESL närsomhelst under året utan föregående avisering. Mer information om villkoren för detta specialerbjudande per skola finner du på respektive sidor på vår hemsida.

18. Lägstaprisgaranti

Om du inom 30 dagar från betald faktura finner exakt samma kurs med samma inkluderade förmåner under samma period (identisk skola och identiskt boende), hos någon annan arrangör ger ESL Nordic AB dig mellanskillnaden tillbaka. Detta förutsätter att den andra arrangörens pris är ett officiellt publicerat pris och inte ett specialerbjudande eller ett rabatterat pris. Den valuta, vilken det publicerade priset ska stå i är svensk krona. För flygbiljetter, försäkringar, hotell gäller inte denna garanti, endast kurspris räknas.

19. Ansvarig organisation

Våra partnerskolors respektive organisationer.

20. Rättslig hemvist

Eventuell tvist som gäller tolkningen eller tillämpning av avtalet bör försöka lösas genom förhandlingar. Tvister som inte kan lösas i godo kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Företagets säte är i Stockholm.