CSR självvärdering

Nivå 1
CSR-aktion har diskuterats, men är inte införd, ej kopplad till någon åtgärd i verksamheten.
Nivå 2
CSR-åtgärd är pågående, men den är inte insatt i en global CSR-strategi för skolan.
Nivå 3
CSR-åtgärd håller på att införas under ansvar av en eller flera personer som arbetar i enlighet med den formella handlingsplanen för skolans CSR-strategi.
Nivå 4
CSR-årgärd införd, feedback om resultat och övervakningsfas.

Hållbar ledning och verksamhet

A. Skolan utvecklar och håller i beslutsprocesser och -strukturer som främjar företagets samhällsansvar.

Nivå 2

A.1 Har skolan ett kontrakt när det gäller CSR eller etiska principer?

Ett kontrakt för CSR eller etiska principer är ett dokument som ger formell standard för skolans engagemang för att uppnå en hållbar utveckling (miljö- och samhällsfrågor samt ekonomiska frågor).

 

Se beskrivning

A.2 Har skolan en CSR-strategi?

En CSR-strategi definierar skolans mål när det gäller en hållbar utveckling, tillsammans med åtgärder och handlingsplaner för att uppnå dem.

 

Se beskrivning

A.3 Är CSR-strategin och kontraktet för CSR/etiska principer lättillgängliga för alla som är intresserade?

En CSR-strategi och/eller ett kontrakt för CSR och etiska principer involverar alla intresserade och ska spridas till så många som möjligt, samt vara lättillgängligt och begripligt.

 

Se beskrivning

A.4 Finns principerna för CSR med i strategier och kontrakt?

(Miljö- och samhällsfrågor samt ekonomiska frågor)

 

Se beskrivning

A.5 Har skolan en bestämd person som ansvarar för CSR?

En kontaktperson som alla känner till.

 

Se beskrivning

A.6 Erbjuder skolan CSR-utbildning för sin personal?

Att erbjuda utbildning när det gäller CSR-engagemang och –möjligheter, väcker medvetandet och främjar samordning av aktiviteter bland personalen.

 

Se beskrivning

A.7 Kontrollerar skolan de produkter som man köper med avseende på miljö- och samhällsansvar och etiska principer?

En ansvarsfull inköpspolicy definierar samhälleliga, miljömässiga och etiska kriterier som ska tas hänsyn till vid köp av produkter eller tjänster.

 

Se beskrivning

A.8 Har skolan en förteckning över sitt utsläpp av växthusgaser?

Att göra en förteckning över skolans utsläpp av växthusgaser är en viktig diagnosfas i definitionen av en relevant miljöpolicy som bygger på resultat. På så vis får man riktlinjer över hur man ska prioritera när man sätter upp mål och handlingsplaner för att bekämpa den globala uppvärmningen. Det finns organisationer som specialiserat sig på att göra en inventering av växthusgaser. Fler och fler länder kräver att en förteckning över växthusgaser ska göras på företag för att säkerställa att de uppfyller nya lagar som stiftats. Stora miljömässiga och ekonomiska besparingar kan bli resultatet av denna förteckning och skolans bidrag till växthuseffekten reduceras.

 

Se beskrivning

B. Skolan genomför åtgärder som främjar ansvar på skolnivå

Nivå 2

B.1 Har skolan en handlingsplan för att minska energiförbrukningen?

En organisation ska implementera energieffektiva program för att minska energiförbrukningen för byggnader, transporter, produktionsprocesser, apparater och elektronisk utrustning, tjänster eller andra funktioner.

 

Se beskrivning

B.2 Har skolan en handlingsplan för förnybar energi?

Effektiva förbättringar när det gäller energiförbrukning ska även komplettera arbetet med att ta fram en hållbar användning av förnybara resurser såsom solenergi, vattenkraft, tidvattens- och vågenergi, vindkraft och biomassa.

 

Se beskrivning

B.3 Har skolan en handlingsplan för att minska vattenförbrukningen?

En organisation ska hushålla med och återanvända vattnet inom sin verksamhet och stimulera att man hushållar med vattnet inom de områden där man kan påverka. Vatten, inklusive tillgång till säkert och pålitligt dricksvatten och sanitetstjänster, är ett grundläggande mänskligt behov och en rättighet.

 

Se beskrivning

B.4 Har skolan en avfallshanteringsplan?

En organisations aktiviteter, produkter och tjänster kan leda till flytande eller fast avfall som, om det inte hanteras korrekt, kan förorsaka förorening i luft, vatten, på land och i jorden. En ansvarsfull avfallshantering innebär att man försöker minimera avfallet. Den följer avfallshanteringens hierarki, som är: reducering vid källan, återanvändning, återvinning och omarbetning, behandling och hantering av avfall.

 

Se beskrivning

B.5 Har skolan en handlingsplan för resor och transporter? (reducering och kompensation)

Resors och transporters inverkan på miljön är en mycket viktig fråga som alla organisationer ska ta ställning till. Detta inkluderar affärsresor såväl som personalens resor till och från jobbet. Det inkluderar även studenternas resor mellan sin inkvartering och skolan.

 

Se beskrivning

B.6 Har skolan hälsosamma och miljövänliga matleveranser? (lokala, säsongsbundna och organiska)

 

Se beskrivning

B.7 Har skolan inlärningsmaterial/verktyg för språkinlärning som reducerar miljöpåverkan (papper, plast etc...)

Alla studenter behöver material så att de kan dokumentera sina insatser och vad de lärt sig. Men det är en utmaning att prioritera godkänt och återvunnet miljövänligt material och ha som syfte att minska användningen av detta material.

 

Se beskrivning

B.8 Är skolan anpassad för personer med funktionshinder?

En CSR-strategi involverar alla som är intresserade, även personer med funktionshinder (studenter och personal).

 

Se beskrivning

C. Skolan har en roll, som en del av sin verksamhet, att uppmuntra värdfamiljer eller andra inkvarteringspartners den arbetar med att implementera CSR-åtgärder utifrån sina förutsättningar.

Nivå 2

C.1 Gör skolan sina partners medvetna om avfall, vatten- och energiförbrukning?

Den inställning som skolans partners har när det gäller miljö- och samhällsfrågor är skolans indirekta ansvar. Genom att få sina partners medvetna om miljöfrågor, visar skolan en utvidgad förståelse för miljöfrågor som är relaterade till dess aktivitet såväl som en stark vilja att förbättra de aktuella förhållandena.

 

Se beskrivning

C.2 Undersöker skolan hur man kan minimera transporttid och/eller miljöpåverkan.

Medveten och korrekt användning av allmänna transportmedel är ett effektivt sätt att minska den miljöpåverkan som skolans aktiviteter orsakar.

 

Se beskrivning

C.3 Gör skolan sina partners medvetna om hälsosamma och miljövänliga matleveranser (lokala, säsongsbundna, organiska)?

 

Se beskrivning

C.4 Använder skolan miljökriterier för att välja inkvarteringsalternativ?

När ni väljer inkvartering, tar ni då till exempel hänsyn till: avstånd för att minimera transporten, energieffektiv eller miljövänlig byggnad, engagemang i det lokala samhället, att man har något särskilt att erbjuda sin gäst, miljövänlig mat etc. och kan man hitta detta i ert kartotek av inkvarteringsleverantörer.

 

Se beskrivning

D. Skolan implementerar CSR-åtgärder i andra byggnader eller faciliteter som ägs eller hanteras av skolan (frivilligt, om tillämpligt)

D.1 Har skolan en handlingsplan för att minska energiförbrukningen bland inkvarteringsalternativen?

En organisation ska implementera energieffektiva program för att minska energiförbrukningen för byggnader, transporter, produktionsprocesser, apparater och elektronisk utrustning, tjänster eller andra syften.

 

Se beskrivning

D.2 Har skolan en handlingsplan för förnybar energi bland inkvarteringsalternativen?

Effektiva förbättringar när det gäller energiförbrukning ska även komplettera arbetet med att ta fram en hållbar användning av förnybara resurser såsom solenergi, vattenkraft, tidvattens- och vågenergi, vindkraft och biomassa.

 

Se beskrivning

D.3 Har skolan en handlingsplan för att minska vattenförbrukningen hos inkvarteringsalternativen?

En organisation ska hushålla med och återanvända vattnet inom sin verksamhet och stimulera att man hushållar med vattnet inom de områden där man kan påverka. Vatten, inklusive tillgång till säkert och pålitligt dricksvatten och sanitetstjänster, är ett grundläggande mänskligt behov och en rättighet.

 

Se beskrivning

D.4 Har skolan en handlingsplan för avfallshantering hos inkvarteringsalternativen?

En organisations aktiviteter, produkter och tjänster kan leda till flytande eller fast avfall som, om det inte hanteras korrekt, kan förorsaka förorening i luft, vatten, på land och i jorden. En ansvarsfull avfallshantering innebär att man försöker minimera avfallet. Den följer avfallshanteringens hierarki, som är: reducering av källan, återanvändning, återvinning och omarbetning, behandling och hantering av avfall.

 

Se beskrivning

D.5 Har skolan en handlingsplan för resor och transporter bland inkvarteringsalternativen?

Resors och transporters inverkan på miljön är en mycket viktig fråga som alla organisationer ska ta ställning till. Detta inkluderar affärsresor såväl som personalens resor till och från jobbet. Det inkluderar även studenternas resor mellan sin inkvartering och skolan.

 

Se beskrivning

D.6 Har skolan en förteckning över det utsläpp av växthusgaser som inkvarteringsalternativen orsakar?

Stora miljömässiga och ekonomiska besparingar kan bli resultatet av denna förteckning och att den växthuseffekt som skolans inkvarteringsalternativ står för reduceras.

 

Se beskrivning

D.7 Är inkvarteringsalternativet anpassat för personer med funktionshinder?

En CSR-strategi involverar alla som är intresserade, även personer med funktionshinder (studenter och personal).

 

Se beskrivning

Utbildning

E. Skolan inkluderar ämnen, relaterade till en hållbar utveckling, i undervisningsprogrammet.

E.1 Har skolan ett särskilt miljöinnehåll i undervisningsprogrammet?

Att inkludera miljöfrågor i undervisningsprogrammet bidrar till att väcka studenternas medvetenhet när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

E.2 Har skolan ett specifikt CSR-innehåll (inte bara miljöfrågor, utan även samhälls- och kulturfrågor) i undervisningsprogrammet?

Att inkludera CSR-frågor i undervisningsprogrammet bidrar till att väcka studenternas medvetenhet när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

E.3 Har skolan ett specifikt undervisningsprogram eller -alternativ som utgår från miljöfrågor?

Att inkludera intressanta miljöfrågor i undervisningsprogrammet bidrar till att väcka studenternas medvetenhet när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

E.4 Har skolan ett specifikt undervisningsprogram eller -alternativ som utgår från CSR-frågor?

Att inkludera intressanta CSR-frågor i undervisningsprogrammet bidrar till att väcka studenternas medvetenhet när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

F. Skolan erbjuder praktikplatser och/eller volontärprogram för ett starkare engagemang i närsamhället (frivilligt, när det erbjuds)

F.1 Erbjuder skolan alternativ för att uppleva arbete i en annan kultur, ett annat språkområde?

Genom att uppleva andra kulturer på plats, kommer studenternas medvetenhet att öka när det gäller miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska frågor på global nivå.

 

Se beskrivning

F.2 Erbjuder skolan specifika alternativ inom miljöområdet: grön teknik, gröna tjänster, ekoturism, slow food ...

Alternativ för miljövänlig inriktning bidrar till att väcka studenternas medvetenhet, förståelse och engagemang när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

F.3 Erbjuder skolan specifika alternativ i ett CSR-team?

Praktikplatser i ett CSR-team bidrar till att väcka studenternas medvetenhet, förståelse och engagemang när det gäller en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

F.4 Erbjuder skolan specifika alternativ för att gå med i ett samhällsprogram för volontärer för att bli delaktig i lokala gemensamma projekt?

Genom att delta i lokala samhällsprojekt kommer både lärare och studenter att bidra till utvecklingen av ett ansvarsfullt beteende när det gäller lokala föreningar.

 

Se beskrivning

Samhälle

G. Skolan deltar i lokala evenemang med en hållbar utveckling i fokus och bidrar till att utveckla på lokal nivå.

Nivå 2

G.1 Deltar skolan i miljöprojekt via personal och studenter?

Att låta personal och studenter delta gemensamt i miljöprojekt ökar medvetenhet och engagemang när det gäller en hållbar utveckling och det främjar även relationen mellan lärare och studenter.

 

Se beskrivning

G.2 Deltar skolan i samhällsprojekt via personal och studenter?

Att låta personal och studenter delta gemensamt i samhällsprojekt ökar medvetenhet och engagemang när det gäller en hållbar utveckling och det främjar även relationen mellan lärare och studenter.

 

Se beskrivning

G.3 Sponsrar skolan evenemang med fokus på lokala miljöfrågor?

Att sponsra evenemang med fokus på lokala miljöfrågor, visar att skolan bryr sig om miljöfrågor på lokal nivå och att man engagerar sig för en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

G.4 Sponsrar skolan evenemang med fokus på lokala samhällsfrågor?

Evenemang med fokus på lokala miljöfrågor, visar att skolan bryr sig om samhällsfrågor på lokal nivå och att man engagerar sig för en hållbar utveckling.

 

Se beskrivning

H. Skolan bidrar till och deltar i internationell solidaritet.

Nivå 2

H.1 Jobbar skolan för internationell solidaritet?

Studenternas engagemang när det gäller internationell solidaritet visar deras medvetenhet angående globala miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska frågor och deras vilja att ta sig an dem.

 

Se beskrivning

H.2 Jobbar skolan för internationell solidaritet via studenterna?

Skolans engagemang när det gäller internationell solidaritet via sponsring, visar skolans medvetenhet angående globala miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska frågor och viljan att ta sig an dem.

 

Se beskrivning