Språknivåer – ESL Språkkurser

Dagliga framsteg!


Tablån nedan är en sammanfattning av skalan för CEFR (den gemensamma europeiska referensramen för språk) som schematiskt visar den nödvändiga längden av en språkkurs, utifrån en persons aktuella språkkunskaper, för att ett uppnå en bestämd språknivå eller för att kunna avlägga en viss officiell examen. Diagrammet är baserat på medelvärden och kan självklart variera beroende på motivationsgrad, arbetsintensitet och typ av kurs som väljs.

Nivå närliggande modersmålet
Eleven behärskar det främmande språket flytande och med exakthet på lika hög nivå som
modersmålets.

Akademisk
Eleven förstår nästan allt och idiomatiska uttryck. Trots vissa små brister har eleven nästan uppnått samma nivå som i modersmålet även i mer komplicerade situationer.

Högre Avancerad
Eleven behärskar det främmande språkets struktur såväl skriftligt som muntligt. Han har förmågan att uttrycka sig med säkerhet i olika situationer och förstår språket som det talas av de inhemska. Han uttrycker sig fortfarande med en viss försiktighet, använder uttryck som lärts in utantill, och saknar idiomatiska uttryck och har vissa tillämpningsproblem.

Avancerad
Eleven förstår de vardagliga språket. Trots vissa brister i grammatik och uttryckssätt kan eleven göra sig förstådd.

Högre Medelnivå
Eleven får ofta göra om sina fraser för att göra sig förstådd och behärskar inte ännu alla ordvändningar och formuleringar. Grammatiken, betoningen och ordförrådet har vissa brister.

Medelnivå
Eleven förstår språken om än med viss svårighet utom i vissa specifika situationer. Kan tillägna sig lättare texter. Visserligen gör han fel, men kan uttrycka sig med flera fraser i välbekanta ämnen.

Lägre medelnivå
Eleven behärskar vissa typiska fraser och kan skriva dem, men förstår knappt det dagliga språket. Han svarar genom att använda skolspråk med enkla uttryck.

Grundnivå
Eleven förstår enkla fraser, anvisningar och beskrivningar av vardagliga ting, men använder själv bara enstaka ord i ofullständiga satser.

 Nybörjarnivå
I princip har den studerande ingen kunskap i det främmande språket. Man kan emellertid särskilja två typer av nybörjare:
- Den ”totala nybörjaren” som startar från noll utan någon tidigare relation till målspråket.
- Den ”delvisa nybörjaren”, som har haft passiv kontakt med målspråket, eller som tagit någon kurs för länge sedan eller som snappat upp några fraser.
1

Välj dina önskemål

2

Förfina sökkriterierna

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape